Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem chuyên đề dạy thêm toán 9,10, 11, 12 SGK mới- form 2025

Giáo án hóa học CV 5512 lớp 8, 9, 10, 11, 12( Đã cập nhật chương trình CT mới Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức)Giáo án Hóa học 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cập nhật mới nhất.

Lưu ý: Đã cập nhật Chương trình SGK mới hóa học: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống các lớp 10, 11.

Gửi  tới thầy cô giáo các bộ giáo án Hóa học mới nhất năm học 2023- 2024 được biên soạn riêng cho giáo viên để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học, của các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
     Soạn chuẩn theo Cv 5512 và chương trình SGK mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
     Những bộ tài liệu này đều được biên soạn bởi các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm và tác giả của những đầu sách uy tín
     Tài liệu 100% file word, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bẩn word thầy cô soạn bài bình thường... 
     
Hướng dẫn xem nội dung từng bộ giáo án:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ giáo án theo lớp ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó

  


Giáo án Hóa học 12 soạn theo CV 5512 cập nhật mới nhất ( file word)


- Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 12
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Giáo án hóa học 11 soạn theo CV 5512 cập nhật mới nhất ( file word)


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 11
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Bộ giáo án hóa học này, được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường  

Giáo án hóa học 10 SGK mới Cánh Diều- soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 10 theo SGK mới Cánh Diều.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Giáo án hóa học 10 SGK Chân Trời Sáng Tạo- soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 10 theo SGK mới Chân Trời Sáng Tạo.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Giáo án hóa học 10 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống- soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 10 theo SGK mới Kết Nối Tri Thức với Cuốc Sống.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .


  


Giáo án hóa học 9 soạn theo CV 5512 cập nhật mới nhất ( file word)


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 9
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Giáo án hóa học 8 soạn theo CV 5512 cập nhật mới nhất ( file word)


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 8
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .


  


Giáo án hóa học 7 SGK mới Cánh Diều soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Hóa học Lớp 7 theo SGK mới Cánh Diều.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Giáo án hóa học 7 SGK mới Chân Trời Sáng Tạo soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 7 theo SGK mới Chân Trời Sáng Tạo.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .


  


Giáo án hóa học 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 7 theo SGK mới Kết Nối Tri Thức với Cuốc Sống.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Giáo án hóa học 6 Cánh Diều soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Hóa học Lớp 6 theo SGK mới Cánh Diều.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .


  


Giáo án hóa học 6 Chân Trời Sáng Tạo soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 6 theo SGK mới Chân Trời Sáng Tạo.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Giáo án hóa học 6  Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Hóa học lớp 6 theo SGK mới Kết Nối Tri Thức với Cuốc Sống.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .

Hướng dẫn đăng ký khuyến mãi các bộ giáo án Hóa học CV 5512 file word


Các bộ giáo án Hóa học trên đều đảm bảo theo đúng nhu cầu của giáo viên đó là:
 • Biên soạn theo chương trình giảng dạy mới nhất năm học 2023- 2024
  • Chuẩn theo CV 5512 năm học 2023 ( Đối với lớp 8, 9, 11, 12)
  • Chương trình SGK mới Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối tri Thức với cuộc sống đối với lớp 6, 7, 10.
 • Mỗi bộ đều đầy đủ chương trình theo từng khối- được biên soạn riêng cho giáo viên dùng cho giảng dạy cả năm học 2023- 2024
 • 100% file word có thể biên soạn lại, sao chép, chỉnh sửa như một bản word bình thường, 
 Chúng tôi chỉ giao tài liệu trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên, dưới đây là thông tin báo giá khuyến mãi:

 • Giá bán lẻ 1 bộ: 399.000đ/1 bộ
 • Đăng ký từ 3 bộ trở lên:
  • Giảm hơn 15% nếu đăng ký từ 3 bộ trở lên còn 299.000đ/ 1 bộ 
  • tặng kèm: 200k để tải các tài liệu khác trên website tailieugiaoan. com

 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline (điện thoại/zalo): 096.79.79.369

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hướng dẫn đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.58.29.559điện thoạizalo) / 096.79.79.369điện thoạizalo)để đặt mua.


Website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu