Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem đề thử THPT quốc gia 2024 chuẩn minh họa

Giáo án ngữ văn 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn theo CV 5512 - đã cập nhật Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri ThứcGiáo án ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn theo CV 5512 và Chương trình mới Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức.


  Giới thiệu tới thầy cô giáo ngữ văn THCS và THTP các bộ giáo án ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mới nhất, dùng cho năm học 2023- 2024.

Tài liệu được biên soạn dành riêng cho giáo viên để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học:
  • Đầy đủ giáo án ngữ văn 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chương trình dùng cho cả năm học.
  • Soạn chương trình mới nhất năm 2023- 2024 gồm giáo án theo CV 5512 và chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
  • Biên soạn bởi các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy môn ngữ văn nhiều năm và được kiểm duyệt chất lượng bởi kỹ trước khi lưu hành.
  • Giáo án 100% file word, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bẩn word thầy cô soạn bài bình thường... 
     
Hướng dẫn xem nội dung từng bộ giáo án:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ giáo án theo lớp ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó

 

Giáo án ngữ văn 12 soạn theo CV 5512 cả năm


- Đầy đủ chương trình học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12
- Soạn theo CV 5512 của bộ GD
- Số trang: 392 trang
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Giáo án Ngữ văn 11 Cánh Diều.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo Ngữ văn 11 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Ngữ văn 11 Chân Trời Sáng Tạo.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo Ngữ văn 11 mới Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  
Giáo án Ngữ văn 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới Ngữ văn 10 kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.
  .

  Giáo án Ngữ văn 10 Cánh Diều.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình Ngữ văn 10 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  
Giáo án Ngữ văn 10 Chân Trời Sáng Tạo.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo Ngữ văn 10 mới Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Ngữ văn 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo  chương trình mới Ngữ văn 10 kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.
  .

  
Giáo án Ngữ văn 9 soạn theo CV 5512 cả năm


- Đầy đủ chương trình cả năm gồm cả học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 9
- Soạn theo CV 5512 của bộ GD
- Số trang: 460 trang
- Bổ sung: KHBD Ngữ Văn 9 - Đồng Chí - CV 5512
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Giáo án Ngữ văn 8 soạn theo CV 5512 cả năm


- Đầy đủ chương trình cả năm gồm cả học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 8
- Soạn theo CV 5512 của bộ GD
- Số trang: 538 trang
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .

  


Giáo án Ngữ văn 7 Cánh Diều.


Đầy đủ chương trình Ngữ Văn Lớp 7 theo  chương trình mới Cánh Diều.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Giáo án Ngữ văn 7 Chân Trời Sáng Tạo.


Đầy đủ chương trình Ngữ Văn lớp 7 theo  chương trình mới Chân Trời Sáng Tạo.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  
Giáo án Ngữ văn 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


Đầy đủ chương trình Ngữ Văn lớp 7 theo  chương trình mới Kết Nối Tri Thức với Cuốc Sống.
- Bản mới nhất năm học 2023- 2024 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Giáo án Ngữ văn 6 Cánh Diều.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo Ngữ Văn 6 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Ngữ văn 6 Chân Trời Sáng Tạo.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo  chương trình mới Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Ngữ văn 6 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo  chương trình mới Ngữ văn 6 kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


Hướng dẫn đăng ký khuyến mãi các bộ giáo án Ngữ văn

 Chúng tôi chỉ giao tài liệu trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên, dưới đây là thông tin báo giá khuyến mãi:

Có tất cả 13 bộ giáo án tương ứng với từng lớp: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (file word dành cho giáo viên)
  • Giá bán lẻ 1 bộ: 399.000đ/1 bộ
  • Đăng ký từ 3 bộ trở lên: Giảm hơn 25% nếu đăng ký từ 3 bộ trở lên còn 299.000đ/ 1 bộ 

 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline (điện thoại/zalo): 096.58.29.559

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hướng dẫn đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.58.29.559điện thoạizalo) để đặt mua.


© 2014 - 2023 - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Trực Tuyến ADV Online. hotline: 096.79.79.369.
website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu